095-252-10-10
Бонусы
Проверить бонусы

Публічна оферта про надання інформаційних послуг

Інформаційна Диспетчерська Служба (надалі – ІДС), яка належним чином зареєстрована відповідно до діючого законодавства України як господарюючий суб’єкт ФОП Причепій Ольга Олександрівна ЄДРПОУ 2492020422, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, з одного боку, іменоване надалі - «СТОРОНА1», з одного боку, і будь-яка фізична особа, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) цей Договір про надання інформаційних послуг (далі - Договір) з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:
Преамбула
1. Дана інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти Договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним.
2. 2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме:
- доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
3. Повним і беззастережним прийняттям умов публічного Договору є факт здійснення СТОРОНОЮ 2 платежу в рахунок оплати послуг.
4. СТОРОНА 2 приймає умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків з моменту його акцепту і проведення оплати за надані послуги.
5. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, які надаються СТОРОНОЮ 1. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена, і згодна з його умовами, а також, в разі, якщо СТОРОНА 2 є фізичною особою, надає СТОРОНІ 1 дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних трьох років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору і виконується на підставі письмової заяви СТОРОНИ 2. У такому випадку, Договір розривається з дати, зазначеної у відповідній заяві СТОРОНИ 2. Також, укладенням цього Договору, СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» їй відома і зрозуміла.

1. Терміни та визначення
1.1. Послуги - інформаційні послуги з надання доступу до інформації про перевезення пасажирів, знаходиться на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.
1.2. Клієнт - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги з перевезення пасажирів через інтернет на сайті СТОРОНИ 1 або через мобільний додаток.
1.3. Замовлення - доручення на надання послуг з перевезення клієнтів СТОРОНИ 1 і їх багажу при необхідності, структуроване по необхідним реквізитам: маршрут, час подачі автомобіля, вартість перевезення і т.д ..
1.4. Звітний період - період з першого числа календарного місяця або з дати укладення Договору до останньої дати календарного місяця включно.
1.5. Автоматизована інформаційна система обслуговування - це взаємопов'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, призначених для збору, обробки, розподілу, зберігання, надання інформації про замовлення послуг з перевезення пасажирів, що надійшли СТОРОНІ 1 від клієнтів і розрахунку вартості таких послуг.
1.6. СТОРОНА 1 - суб'єкт підприємницької діяльності Причепій Ольга Олександрівна, яка забезпечує укладання угод, надання послуг і проведення всіх необхідних розрахунків відповідно до цього Договору. 1.7. СТОРОНА 2 - фізична або юридична особа, яка за допомогою сайту www.nataxi.com.uа, але не обмежуючись, користується інформаційними послугами СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг будь-якою особою, яка не мала на те повноважень.
1.8. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на сайті СТОРОНИ 1 за адресою: www.nataxi.com.ua), адресована невизначеному колу фізичних і юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.
1.9. Cайт СТОРОНИ 1 - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою www.nataxi.com.ua.
1.10. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Публічної оферти. Акцепт може бути здійснений в такий спосіб:
- оплата грошових коштів на банківський рахунок СТОРОНИ 1 в якості оплати за інформаційні послуги.
2.Предмет ДОГОВОРУ
2.1. За даним договором СТОРОНА 1 розміщує інформацію про перевезення пасажирів на своєму електронному ресурсі (мобільному додатку), і надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про перевезення пасажирів, що міститься на своєму електронному ресурсі (в мобільному додатку) СТОРОНИ 1, а СТОРОНА 2 на свій розсуд вирішує питання брати чи не брати інформацію СТОРОНИ 1 про перевезення пасажирів. У разі прийняття СТОРОНОЮ 2 замовлення, остання зобов'язується оплатити СТОРОНЕ 1 передбачену цим Договором грошову суму.
2.2. Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1, пов'язана з наданням транспортних послуг легкового автомобіля з перевезення пасажирів, може містити:
- відомості про наявність заявок на перевезення пасажирів легковим автомобілем;
- адреса початкового і кінцевого пункту перевезення пасажирів;
- кількість пасажирів,
- час замовлення;
- вартість замовлення, і т.д ..
2.3. Послуги за цим Договором не є послугами зв'язку. Для здійснення передачі даних і інформації в рамках цього Договору, Сторони за свій рахунок залучають третіх осіб, що надають послуги зв'язку.
2.4. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт оплати грошової суми за надані послуги, або перерахування грошової суми за надані послуги з використанням інших платіжних засобів.
2.5. Момент акцепту публічної оферти, що визначений п.2.3. цього Договору, вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, який був би підписаний Сторонами.
3.ПРАВАта обов'язки сторін
3.1. Обов'язки СТОРОНИ 2:
- виконувати всі прийняті ним замовлення;
- користуватися послугами СТОРОНИ 1;
- проводити технічне обслуговування ТЗ;
- належне виконання умов даного Договору;
- дотримуватися правил пасажирських перевезень, які визначені законодавством України;
- оформити всі необхідні дозвільні документи, визначені законодавством України про надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковим автотранспортом;
- не передавати ні право, ні можливість доступу до інформації, що надається третім особам;
- своєчасно і в повному обсязі оплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;
- надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов'язану з виконанням умов цього Договору;
- в разі відмови без поважних причин від виконання прийнятого замовлення СТОРОНА 2 зобов'язана своєчасно повідомити про це СТОРОНУ 1, в іншому випадку Договір може бути розірваний в односторонньому порядку.
3.2. Права СТОРОНИ 2:
3.2.1. Користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;
3.2.2. Отримувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз'яснення, пов'язані з виконанням своїх зобов'язань за цим Договором.
3.3. Обов'язки СТОРОНИ 1:
3.3.1. Надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до електронного ресурсу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп'ютер) для отримання інформації та можливість зареєструвати особистий кабінет на електронному ресурсі (в мобільному додатку).
3.3.2. Вимагати дотримання СТОРОНОЮ 2 належного рівня обслуговування пасажирів.
3.4. Права СТОРОНИ 1:
3.4.1. Перевіряти дотримання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору; 3.4.2. В разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору, вимагати усунення порушень.
4. Порядок розрахунків
4.1. Розмір оплати за надання інформаційних послуг, зазначеної в п. 2.1. цього Договору, становить від 8% до 14% включно від вартості замовлення пасажирських перевезень за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.
4.2. Оплата послуг СТОРОНИ 1 здійснюється СТОРОНОЮ 2 через платіжні термінали.
4.3. Зазначена оплата може бути збільшена або зменшена за взаємною згодою Сторін.
5.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ
5.1. Цей Договір укладено на невизначений термін. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однієї зі сторін своїх обов'язків.
5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини цього Договору в будь-який час, але попередньо сповістивши про зміни СТОРОНУ 2. Всі зміни в цьому Договорі вступають в силу з моменту їх опублікування на сайті СТОРОНИ 1. 6.Відповідальність СТОРІН
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору СТОРОНИ несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.
6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню будь-якого платежу, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2, а остання зобов'язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від СТОРОНИ 1 повідомлення про сплату, виплатити на користь СТОРОНИ 1 штрафні санкції (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення.
6.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов'язання по здійсненню платежу відповідно до пункту 4, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання послуг за даним Договором.
6.4. Припинення надання послуг СТОРОНОЮ 1 з причин, вказаних в п. 6.3. Договору, не звільняє СТОРОНУ 2 від виконання зобов'язань по оплаті отриманих послуг, за якими виник борг перед СТОРОНОЮ 1, а також оплати пені на користь СТОРОНИ 1.
6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.2., 6.3. цього Договору, для поновлення надання послуг СТОРОНА 2 має сплатити винагороду і пеню СТОРОНІ 1 в повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 відновити надання послуг протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
6.6. Всі скарги та претензії, які виникають в будь-якому відношенні за наданими послугами з перевезення на замовлення, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються і розглядаються Сторонами. У разі, якщо після розгляду скарг і претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 винна щодо якості надання послуг з перевезення на замовлення, в цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення щодо якості надання послуг з перевезення на замовлення, які виникли з її вини.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору. 7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись тільки цим, відносяться: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув, епідемія та інші природні явища і стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої в роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору тощо.
8. Положення про КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Відповідно до умов цього Договору СТОРОНИ зобов'язуються тримати конфіденційної будь-яку інформацію (документи або інше), отриману від іншої Сторони або особи, уповноваженої діяти від такої Сторони, в письмовій або іншій формі і містить умови цього Договору, стосується наданих послуг, а також будь-яку іншу комерційну інформацію однієї із Сторін цього Договору (далі - Конфіденційна інформація). За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачено цим Договором.
8.2. Така Конфіденційна інформація не повинна бути розголошена третім особам, крім працівників, аудиторів, генеральних адвокатів, бухгалтерів та інших радників Сторін, за умови, що такі особи будуть ставитися до такої інформації як до конфіденційної. Це зобов'язання не впливає на обов'язок надавати інформацію на вимогу державних органів та інших установ, уповноважених законом на запит такої інформації. В такому випадку Сторона зобов'язана негайно повідомити про такий розголошенні.
8.3. У разі порушення однією із Сторін вимог п. 8.1., П. 8.2. цього Договору, винна сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі шкоду, заподіяну таким порушенням.
9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою www.nataxi.com.ua.
9.2. Договір може бути укладений з будь-яким фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю, і правоздатність. Договір може бути укладений з будь-яким юридичною особою, створеною відповідно до законодавства будь-якої держави або міжнародними нормами.
9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місце знаходження СТОРОНИ 1.
9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
9.5. Будь-які спори і розбіжності, що виникають з або у зв'язку з цим Договором або його складанням, виконанням або припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів після того, як одна із Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчості і підсудності.
9.6. Цей Договір не встановлює ніяких інших правовідносин (в тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 і СТОРОНОЮ 2, і / або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.
9.7. Якщо будь-яке положення або умова цього Договору буде оголошено недійсним або не забезпечені позовної давністю, всі інші положення та умови залишаються дійсними і забезпеченими позовною давністю. Всі такі недійсні або не забезпечені позовної давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю і відображати наміри Сторін.
9.8. База даних формується в результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1 і СТОРОНА 2 не має на неї ніяких прав або повноважень, в тому числі щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.


СТОРОНА-1
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ
Причепій Ольга Олександрівна
Код ЄДРПОУ 2492020422
Свідоцтво платника єдиного податку серії
А № 047240
Тел. +38 (068)871-40-40
Договір публічної оферти клієнт

Copyright© 2015, Life Такси